POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

UVOD
Tvrtka JM d.o.o. doo, sa sjedištem na adresi Mletačka 12, 52 100 Pula, Hrvatska, PDV broj 42238462344 (JM d.o.o. u daljnjem tekstu), u obavljanju svoje djelatnosti mora prikupljati i koristiti određene osobne podatke.

Ova politika je napisana i implementirana kako bi se osiguralo da JM d.o.o. posluje u skladu sa svojim zakonskim, organizacijskim i tehničkim obvezama vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Svi zaposlenici JM d.o.o. u potpunosti su upoznati sa sadržajem ove Politike. Osiguravaju njegovu primjenu pri rukovanju i obradi osobnih podataka. Zaposlenici čiji su zadaci rukovanje i obrada osobnih podataka prošli su odgovarajuću edukaciju o poslovima zaštite osobnih podataka.

Ova se Politika odnosi na sve osobne podatke koje JM d.o.o. pohranjuje, a odnose se na bilo koju fizičku osobu, bez obzira na njenu povezanost s poslovanjem, bilo da je, bila ili bi mogla postati klijent, dobavljač ili kontakt osoba.

Ova Politika je implementirana kako bi se spriječile potencijalne štete za JM d.o.o. i njegovih zaposlenika i subjekata kao i osigurati da obrada osobnih podataka bude u potpunosti usklađena s važećim zakonima i drugim propisima.

  1. DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE:
    „osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („ispitanik”); Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe;

„obrada” znači bilo koja radnja ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje kao i svaka primjena logičkih, matematičkih i drugih operacija na takvim podacima.

Tvrtka JM d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke pretežno za pružanje usluga iz djelokruga svoje djelatnosti. Zbog toga JM d.o.o. treba prikupljati i obrađivati određene kategorije podataka o osobama s kojima je u kontaktu (subjektima). Tvrtka JM d.o.o. s tim osobnim podacima postupa na prikladan način, neovisno o tome jesu li podaci dobiveni, snimljeni, pohranjeni i korišteni u papirnatom obliku, na računalu ili nekom drugom mediju.

Prilikom davanja svojih podataka JM d.o.o., subjekt daje suglasnost da JM d.o.o. obrađivati njezine osobne podatke u skladu s navedenom svrhom. Privatnost podataka subjekta je trajno zaštićena. U svakom trenutku subjekt može ostvariti svoja prava, kako je navedeno i objašnjeno u nastavku.

Tvrtka JM d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim važećim hrvatskim propisima, Europskoj direktivi 95/ 46/EZ i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).

Tvrtka JM d.o.o. primjereno pohranjuje prikupljene podatke i osigurava njihovu povjerljivost. Tvrtka JM d.o.o. neće prosljeđivati prikupljene podatke trećim osobama bez privole subjekta, osim kada je to potrebno radi ispunjenja zakonskih obveza JM d.o.o., kada je to potrebno za ispunjavanje zadaća od javnog interesa ili kada je subjekt sam te podatke učinio javno dostupnima i /ili u drugim slučajevima kada je to naloženo važećim propisima

Vezano uz njezine osobne podatke koje obrađuje JM d.o.o., subjekti imaju sljedeća prava.

Prava nositelja podataka:

Obrazloženje

Pravo na informacije

Ispitanik u svakom trenutku ima pravo zahtijevati informaciju obrađuju li se njegovi osobni podaci iu koje svrhe, tko je voditelj obrade, kontakt-podatke službenika za zaštitu podataka, koje se kategorije osobnih podataka obrađuju, tko ili koji je izvor njezinih osobnih podataka, tko su primatelji njezinih osobnih podataka te pravo na informaciju o njezinim ostalim pravima navedenim u ovoj Politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje i drugo).

Pravo na pristup

Svaki nositelj podataka ima pravo tražiti i dobiti od JM d.o.o. potvrdu da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na nju, dobiti pristup tim podacima i informacijama o: – svrsi obrade; – kategorije osobnih podataka koji se obrađuju; – primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni; – gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati, ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje prava zahtijevati od JM d.o.o. ispravljanje ili brisanje osobe

© JM LOTUS GRUPA 2024. Sva prava pridržana
Mijena agencija za digitalni marketing