POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka JM d.o.o. doo, sa sjedištem na adresi Ul. Marka Marulića 3, 52 100 Pula, Hrvatska, PDV broj 42238462344 (JM d.o.o. u daljnjem tekstu), u obavljanju svoje djelatnosti mora prikupljati i koristiti određene osobne podatke.

Ova politika je napisana i implementirana kako bi se osiguralo da JM d.o.o. posluje u skladu sa svojim zakonskim, organizacijskim i tehničkim obvezama vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Svi zaposlenici JM d.o.o. u potpunosti su upoznati sa sadržajem ove Politike. Osiguravaju njegovu primjenu pri rukovanju i obradi osobnih podataka. Zaposlenici čiji su zadaci rukovanje i obrada osobnih podataka prošli su odgovarajuću edukaciju o poslovima zaštite osobnih podataka.

Ova se Politika odnosi na sve osobne podatke koje JM d.o.o. pohranjuje, a odnose se na bilo koju fizičku osobu, bez obzira na njenu povezanost s poslovanjem, bilo da je, bila ili bi mogla postati klijent, dobavljač ili kontakt osoba.

Ova Politika je implementirana kako bi se spriječile potencijalne štete za JM d.o.o. i njegovih zaposlenika i subjekata kao i osigurati da obrada osobnih podataka bude u potpunosti usklađena s važećim zakonima i drugim propisima.

DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE:

„osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („ispitanik”); Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe;

„obrada” znači bilo koja radnja ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem ili drugim načinom stavljanja na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje kao i svaka primjena logičkih, matematičkih i drugih operacija na takvim podacima.

Tvrtka JM d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke pretežno za pružanje usluga iz djelokruga svoje djelatnosti. Zbog toga JM d.o.o. treba prikupljati i obrađivati određene kategorije podataka o osobama s kojima je u kontaktu (subjektima). Tvrtka JM d.o.o. s tim osobnim podacima postupa na prikladan način, neovisno o tome jesu li podaci dobiveni, snimljeni, pohranjeni i korišteni u papirnatom obliku, na računalu ili nekom drugom mediju.

Prilikom davanja svojih podataka JM d.o.o., subjekt daje suglasnost da JM d.o.o. obrađivati njezine osobne podatke u skladu s navedenom svrhom. Privatnost podataka subjekta je trajno zaštićena. U svakom trenutku subjekt može ostvariti svoja prava, kako je navedeno i objašnjeno u nastavku.

Tvrtka JM d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim važećim hrvatskim propisima, Europskoj direktivi 95/ 46/EZ i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).

Tvrtka JM d.o.o. primjereno pohranjuje prikupljene podatke i osigurava njihovu povjerljivost. Tvrtka JM d.o.o. neće prosljeđivati prikupljene podatke trećim osobama bez privole subjekta, osim kada je to potrebno radi ispunjenja zakonskih obveza JM d.o.o., kada je to potrebno za ispunjavanje zadaća od javnog interesa ili kada je subjekt sam te podatke učinio javno dostupnima i /ili u drugim slučajevima kada je to naloženo važećim propisima

Vezano uz njezine osobne podatke koje obrađuje JM d.o.o., subjekti imaju sljedeća prava.

Prava nositelja podataka: Obrazloženje
Pravo na informacije Ispitanik u svakom trenutku ima pravo zahtijevati informaciju obrađuju li se njegovi osobni podaci i u koje svrhe, tko je voditelj obrade, kontakt-podatke službenika za zaštitu podataka, koje se kategorije osobnih podataka obrađuju, tko ili koji je izvor njezinih osobnih podataka, tko su primatelji njezinih osobnih podataka te pravo na informaciju o njezinim ostalim pravima navedenim u ovoj Politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje i drugo).
Pravo na pristup Svaki nositelj podataka ima pravo tražiti i dobiti od JM d.o.o. potvrdu da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na nju, dobiti pristup tim podacima i informacijama o: - svrsi obrade; – kategorije osobnih podataka koji se obrađuju; – primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni; - gdje je to moguće, predviđeno razdoblje za koje će se osobni podaci čuvati, ili, ako nije moguće, kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje prava zahtijevati od JM d.o.o. ispravljanje ili brisanje osobe
Pravo na ispravak Ispitanik ima pravo od JM d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose. Ispitanik ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i davanjem dopunske izjave.
Pravo na brisanje/pravo na zaborav Ispitanik ima pravo da se njegovi osobni podaci izbrišu i da se više ne obrađuju kada osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje se prikupljaju ili na drugi način obrađuju, kada je ispitanik povukao svoju privolu i ne postoji druga pravna osnova za obradu ovih podataka, ako su podaci nezakonito obrađeni, ako podatke treba izbrisati radi usklađivanja s važećim pravom Unije ili nacionalnim propisom države članice koja ima nadležnost nad JM d.o.o., ako podatke prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva.

Ovo se ne primjenjuje ako je obrada podataka nužna (i u potrebnom opsegu) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi usklađenosti sa zakonskom obvezom koja zahtijeva obradu prema pravu Unije ili državi članici na koje JM d.o.o. predmet ili za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti koje ima JM d.o.o., iz razloga javnog interesa u području javnog zdravstva, za potrebe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenom ili povijesnom u istraživačke svrhe, za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor, na temelju njegove ili njezine posebne situacije, na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, uključujući profiliranje kada je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje zadatka koji se obavlja u javnog interesa ili u ostvarivanju legitimnog interesa JM d.o.o.-a ili trećih osoba. Tvrtka JM d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke osim ako JM d.o.o. pokaže uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom
Pravo na prenosivost podataka Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se na njega odnose, a koje je dostavio JM d.o.o., u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo nesmetano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. iz JM d.o.o. ako se obrada podataka temelji na njegovoj privoli i podaci se automatski obrađuju.

Kada je to tehnički izvedivo i kada se time ne narušavaju prava i slobode drugih osoba, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno od JM d.o.o. drugome.
Prava koja se odnose na automatizirano donošenje odluka i profiliranje Ispitanik ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se tiču njega ili nje ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, osim ako je to potrebno za sklapanje ili obavljanje, ugovor između ispitanika i JM d.o.o., kada je to izričito ovlašteno prema pravu Unije ili države članice na koje JM d.o.o. je subjekt ili se temelji na izričitom pristanku subjekta
Pravo na povlačenje privole Privola subjekta je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na nositelja podataka. Ispitanik ima pravo povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja
Pravo na ograničenje obrade Ispitanik ima pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako osporava točnost osobnih podataka, za vrijeme koje JM d.o.o. za provjeru točnosti osobnih podataka; ako su njegovi podaci protupravno obrađeni, a on ne zahtijeva brisanje, već samo ograničenje obrade; ako JM d.o.o. više ne treba svoje podatke, ali su mu potrebni da bi ostvario ili izvršio svoje pravne zahtjeve. Ako se usprotivio obradi njegovih osobnih podataka, subjekt ima pravo zahtijevati ograničenje obrade za vrijeme potrebno da se utvrdi da li legitimni razlozi voditelja obrade JM d.o.o. imaju prednost nad njegovim pravima iz prigovor

Za ostvarivanje svojih prava, ispitanik se treba obratiti Službeniku za zaštitu podataka, slanjem pisane obavijesti ili zahtjeva Službeniku za zaštitu podataka JM d.o.o., putem elektroničke pošte, koristeći e-mail adresu koju je dobio. od JM d.o.o., ili uličnom poštom na adresu: Ul. Marka Marulića 3, 52 100 Pula, Hrvatska, odnosno na fizičku adresu JM d.o.o. pod uvjetom da ostvarivanje svojih prava zatražim e-mailom na gore navedenu adresu ili dostavom pisane osobne obavijesti prethodno osobno najavljene telefonom na broj +385 91 122 0222, uz navođenje važeće osobne iskaznice.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Tvrtka JM d.o.o. imenovao je svog službenika za zaštitu podataka:

Stela
Broj telefona: +385 91 122 0222
E-mail info@jmlotus.hr

Sve upite u vezi zaštite osobnih podataka uputite službeniku za zaštitu podataka.

NAČELA VEZANA NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Tvrtka JM d.o.o. prepoznaje važnost zakonitog i pravilnog postupanja s osobnim podacima, stoga se maksimalno trudi osigurati da se s osobnim podacima postupa zakonito i ispravno. Imajući to u vidu, JM d.o.o. u potpunosti prihvaća i pridržava se načela zaštite podataka.

Opća načela zaštite podataka zahtijevaju da podaci:

obrađuju se pošteno i zakonito, posebno da se ne smiju obrađivati ako nisu ispunjeni zakonski uvjeti;
prikupljaju se za jednu ili ograničeni broj navedenih, zakonskih svrha i nikada se ne smiju dalje obrađivati ili na način koji bi bio nespojiv s tim svrhama
obrada mora biti primjerena, relevantna i ne smije prelaziti svrhu ili svrhe za koje se podaci obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;
ne smije se čuvati duže nego što je potrebno za prihvaćenu svrhu;
treba obrađivati u pogledu prava ispitanika u skladu s važećim propisima:
potrebno je poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštene i nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
Ne smije se prenositi u drugu državu ili područje izvan EU-a osim ako ta država ili područje ne osigurava odgovarajuću zaštitu prava i sloboda subjekta u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

AKTIVNOSTI JM D.O.O.-A U VEZI OBRADE PODATAKA:

Tvrtka JM d.o.o. čini:

U potpunosti poštivati uvjete pravednog i pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;
Poštivati svoju obvezu navođenja svrhe za koju se osobni podaci obrađuju;
Prikupljati i obrađivati odgovarajuće osobne podatke, samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje operativnih zahtjeva i u skladu sa svim primjenjivim zakonskim zahtjevima
Agenciji za zaštitu osobnih podataka dostaviti sve potrebne podatke;
Strogo kontrolirati trajanje pohrane osobnih podataka;
Pobrinuti se za ostvarivanje prava osoba čiji se podaci obrađuju
Poduzeti sve odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;
Osigurati da se osobni podaci ne prenose u druge zemlje bez odgovarajuće zaštite;
Ponašati se pošteno i pošteno prema svim ljudima bez obzira na njihovu dob, vjeroispovijest, invaliditet, spol, spolnu opredijeljenost ili etničko podrijetlo, kada reagira na njihove zahtjeve koji se tiču prava na informacije;
Uspostaviti jasne procedure za reagiranje na zahtjeve temeljene na pravu na informaciju
Tvrtka JM d.o.o. mogu na svojim web stranicama objaviti sadržaj kolačića koji se koriste za oglašavanje i izradu statistike web prometa na temelju interesa i informacija posjetitelja web stranice s društvenih mreža. Ako ispitanik koristi društvenu mrežu ili sadržaj aplikacije tvrtke JM d.o.o., kolačić s tih stranica ili aplikacije može biti pohranjen na uređaju subjekta koji se koristi za pristup web stranici tvrtke JM doo. Posjetitelji imaju pravo onemogućiti kolačiće. Web preglednici obično su postavljeni tako da prema zadanim postavkama prihvaćaju kolačiće, no ispitanici mogu jednostavno promijeniti ovu postavku u svojim preglednicima. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće uključujući web stranice i aplikacije JM d.o.o. (što može spriječiti korištenje nekih dijelova tih web stranica) ili druge web stranice ili aplikacije, subjekt to može učiniti u svojoj ili njezine postavke web preglednika

Kada je vjerojatno da će povreda osobnih podataka rezultirati visokim rizikom za prava i slobode fizičkih osoba, JM d.o.o. obavijestit će subjekta podataka o povredi osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja osim ako JM d.o.o. je proveo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, a te su mjere primijenjene na osobne podatke zahvaćene povredom osobnih podataka, posebice one koje osobne podatke čine nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, ili osim ako JM d.o.o. je poduzeo naknadne mjere koje osiguravaju da se visoki rizik za prava i slobode ispitanika više neće ostvariti ili ako bi uključivao nerazmjeran napor. U ovom, posljednjem slučaju, JM d.o.o. koristit će javno priopćavanje ili sličnu mjeru kako bi ispitanici bili obaviješteni na jednako učinkovit način

PREGLED I PROVJERA:

Tvrtka JM d.o.o. zadržava svoje pravo ažurirati ovu Politiku prema potrebi kako bi održao najbolju praksu i osigurao njezinu usklađenost sa svim promjenama ili dopunama u vezi sa zaštitom osobnih podataka

© JM LOTUS GRUPA 2023. Sva prava pridržana
Mijena agencija za digitalni marketing